Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line tržiště mikroslužeb mikrojob.cz umístěného na webovém rozhraní www.mikrojob.cz (dále jen „mikrojob“) mezi provozovatelem portálu Fyzickou osobou Peter Lacek, IČ 02999773, se sídlem Kakosova 1037/1, Praha 5 150 00, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4, Neplátce DPH

jako provozovatelem a Vámi jako poskytovatelem služeb, nebo kupujícím

I. Vymezení pojmů

MikroJob.cz (dále jen tržiště) je internetový portál na zabezpečené adrese https://www.mikrojob.cz, který slouží ke zprostředkování nákupu a prodeje mikroslužeb mezi poskytovatelem služeb a kupujícím.

Provozovatel mikrojobu (dále jen provozovatel) je subjekt provozující portál Mikrojob.cz a zajišťující jeho provoz v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Mikrojob je služba či výrobek  subdodavatele – tedy poskytovatele služeb (dále jen služba) nabízená, nebo prezentovaná na Mikrojob

Návštěvník je osoba, která není na Mikrojob registrovaná. Návštěvníkovi je umožněno prohlížet obsah webového rozhraní.

Uživatel je fyzická, nebo právnická osoba, která se na Mikrojob registrovala a přihlásila, nebo se přihlásila pomocí Google+ či Facebook účtu. Nepřihlášený registrovaný uživatel je pouze návštěvník.

Poskytovatel služeb je takový uživatel, který nabízí na  minimálně jednu službu k prodeji.

Kupující je takový uživatel, který prostřednictvím Mikrojob zakoupí od prodávajícího službu.

Vykonání služby je proces, při kterém poskytovatel služeb zhotoví, provede, nebo vykoná zakoupenou službu, včetně jejího dodání kupujícímu.

Kredit jsou peníze, které má uživatel na účtu Mikrojob. Vlastníkem peněz ve formě kreditu je uživatel. Kredit může uživatel volně navyšovat ze svého bankovního účtu, nebo vyplácet zpět na svůj bankovní účet. Za kredit je možno na Mikrojob nakupovat služby. Kredit je účtován v Kč. Poměr kreditů vůči Kč je 1:1

Cena mikroslužby je cena za kterou poskytovatel služeb nabízí svůj mikrojob a kupující zaplatí za tento mikrojob. Cena je konečná nejsme plátci DPH

II. REGISTRACE

 1. Registrace na tržišti je zdarma. Návštěvník je při registraci povinen zadat svou emailovou adresu a následně uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Kliknutím na tlačítko registrovat je návštěvníkovi odeslán potvrzovací email. Uživatel je přihlášený do uživatelského rozhraní. Po potvrzení emailové adresy je návštěvník registrován a stává se z něho uživatel. Úpravu a doplnění zadaných údajů je možné provést v nastavení účtu.
 2. Registrace proběhne i při prvním přihlášení pomocí Facebook, nebo Google+ účtu. Jméno, příjmení a emailová adresa je získána automaticky na základě informací v profilu zvolené sociální sítě. Zbytek údajů a heslo je možné zadat, nebo upravit v nastavení účtu.
 3. Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.
 4. Registrací uživatel souhlasí se zasíláním informací o průběhu obchodu, upozornění a obchodních sdělení na emailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.
 5. Registrace se váže pouze na jednoho uživatele a nedá se převést na jinou osobu bez svolení provozovatele.

III. PRODEJ MIKROJOBU

 1. Prodej,nebo nabízení mikrojobů na tržišti jsou podmíněny registrací a souhlasem s těmito podmínkami.
 2. Přidáním mikrojobu se z uživatele stává poskytovatel služeb.
 3. Je zakázáno prodávat či nabízet na tržišti mikrojoby, které porušují zákony České Republiky. Dále je zakázáno na tržiště umisťovat jakýkoli materiál porušující dobré mravy.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího je dovoleno zadávat na tržiště jen na místech k tomu určených.
 5. Zadáním kontaktních údajů v komunikaci mezi poskytovatelem služeb a kupujícím a snaha obcházet tržiště jako systém pro zprostředkování, má za následek zrušení účtu a propadnutí finančních prostředku kupujícího i poskytovatele služeb ve prospěch tržiště.

IV. NÁKUP MIKROJOBU

 1. Nákup mikrojobu je podmíněn registrací a souhlasem s těmito podmínkami.
 2. Zakoupením mikrojobu se z uživatele stává kupující.
 3. Nákup probíhá mezi poskytovatelem služeb a kupujícím. Tržiště zde figuruje jen jako zprostředkovatel a neúčastní se průběhu vykonání mikrojobu.
 4. Po zvolení kupovaného mikrojobu, je kupující přesměrován na stranu s objednávkou a  informacemi o nákupu. Objednáním  je kupující vyzván ke zvolení platby. Doporučujeme před nákupem služeb doplnění osobních informací (pokud tak kupující již neučinil dříve v nastavení účtu). Zvolením platby je kupující vyzván k provedení platby.
 5. Platbu za mikrojob je možné uskutečnit převodem prostřednictvím bankovního účtu, nebo platbou kreditem (pokud kupující má dostatečný kredit na svém účtu) případně Platební bránou.
 6. Platba paypal – je přesměrovaná na paypal rozhraní k platbě z účtu nebo kartou.
 7. Platba bankovním převodem – kupujícímu je odeslaný email s informacemi o čísle účtu a dalších povinných náležitostech.
 8. Platba kreditem – kupující musí vložit autorizační kód odeslaný na registrační email a potvrdit tak odečtení příslušné částky ze zůstatku kreditu.
 9. Platba Platební bránou online je přesměrovaná na platební rozhraní společnosti pays.cz poskytovatele platebního systému.
 10. Peníze za zakoupený mikrojob jsou ve formě kreditu kupujícího blokovány v nákupech. Na kredit poskytovatele služeb jsou převedeny až po úspěšném průběhu vykonání mikrojobu.
 11. Provedením platby za mikrojob je zároveň vytvořena závazná objednávka na nabízený mikrojob prodávajícímu. Prodávající je o objednávce informován. Tuto objednávku má povinnost přijmout, nebo odmítnout.
 12. Pokud prodávající na objednávku nezareaguje, nebo ji odmítne, peníze za objednaný mikrojob jsou kupujícímu ve formě kreditu odblokovány k dalšímu volnému použití.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽBY

 1. Poskytovatel služeb přidáním mikrojobu na tržiště vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Poskytovatel služeb má povinnost provést a dodat, nebo předat nabízený mikrojob kupujícímu tak, jak je uvedeno v popisu mikrojobu v dohodnutém termínu a kvalitě.
 3. Pokud kupující vykonaný mikrojob do 3 dnů od označení služby prodávajícím jako vykonanou reklamuje, je platba za službu pozastavena. Platba za službu bude realizována až po vyřízení reklamace.
 4. Poskytovatel služby souhlasí se stržením provize 20% z ceny vykonané služby. Tato provize náleží provozovateli.
 5. Poskytovatel služby má povinnost napravit dodaný mikrojob v případě oprávněné reklamace od kupujícího.
 6. Poskytovateli služby není dovoleno sdělovat na tržišti své kontaktní informace před uzavřením obchodu a ani po uzavření obchodu.
 7. Poskytovateli služby není dovoleno zveřejňovat své kontaktní informace na tržišti v popisu mikrojobu a na místech, které k tomu nejsou určeny.
 8. Poskytovatel služby přidáním mikrojobu potvrzuje, že nahrané fotografie jsou jeho majetkem, nebo na ně má autorské právo, nebo je oprávněn je použít. Poskytovatel služby za fotografie nese zodpovědnost.
 9. Poskytovatel služby je povinný přijmout zakoupený mikrojob ve svém rozhraní nejpozději do 24 hodin po obdržení emailu o zakoupení jeho služby.
 10. Nepotvrzení zakoupené služby poskytovatelem má za následek dočasný ban (30 dnů) při opakovaném porušení podmínek trvalý ban s propadnutím finančních prostředků nacházejících se na jeho účtu.
 11. Poskytovatel služby má právo na výplatu kreditu, která probíhá výhradně bankovním převodem v CZK  na bankovní účet poskytovatele služby vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska po dosažení výplatního minima 500,- Kč. Výplata kreditu probíhá jednou týdně na základě žádosti poskytovatele  služby.
 12. Poskytovatel služby dostane zaplaceno za provedený mikrojob v plné výši po odečtení provize :

a. Pokud kupující označí mikrojob jako správně vykonaný do 3 dnů po tom kdy poskytovatel služby označí mikrojob jako vykonaný.

b. Pokud kupující mikrojob do 3 dnů po vykonání mikrojobu nereklamuje. V tomto případě je mikrojob automaticky označený jako správně provedený.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující svým nákupem vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Při zakoupení mikrojobu je kupující povinen uhradit uvedenou částku za službu předem.
 3. Kupující má právo obdržet správně vykonaný mikrojob v dohodnutém termínu a kvalitě.
 4. Kupující má právo na vrácení peněz za mikrojob na svůj kredit, pokud mikrojob nebyl vykonaný správně dle popisu a zadání, nebo do uvedeného termínu.
 5. Kupující je povinen poskytnout veškeré potřebné informace prodávajícímu k úspěšnému vykonání mikrojobu. V opačném případě neplatí právo na vrácení plné částky za nedodržení doby dodání od poskytovatele služby.
 6. Kupující má právo ohodnotit vykonaný mikrojob.
 7. Kupující má právo reklamovat vykonaný mikrojob a nechat jej u poskytovatele služby napravit. Takový požadavek musí být ovšem opodstatněný. V případě reklamace, která není vyřešena mezi poskytovatelem služby a kupujícím, rozhodne o vyrovnání mezi poskytovatelem služby a kupujícím provozovatel v arbitráži.
 8. V případě nedodání služby do dohodnutého termínu má kupující povinnost reklamovat nedodání služby do 3 dnů po uplynutí termínu dodání služby.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel je oprávněn z tržiště mazat mikrojoby, které jsou v rozporu s těmito podmínkami.
 2. Provozovatel rozhoduje o oprávněnosti reklamace v případně sporu mezi poskytovatelem služby a kupujícím.
 3. V případě sporu mezi poskytovatelem služby a kupujícím, který nebyl vyřešen jejich vzájemnou dohodou, rozhoduje provozovatel o poměru vyrovnání mezi nimi v arbitráži, kterou je nutné vznést prostřednictvím rozhraní tržiště.
 4. Provozovatel má právo měnit tyto obchodní podmínky i v průběhu obchodů na tržišti.
 5. Provozovateli náleží provize z každého obchodu na tržišti ve výši 20% z celkové ceny dodaného mikrojobu.
 6. Provozovatel má právo odesílat uživatelům na uvedenou emailovou adresu důležité informace a obchodní sdělení.
 7. Provozovatel není plátcem DPH a cena za mikrojob je konečná.

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ A REKLAMACE

 1. V případě reklamace nebo vzniku sporu mezi poskytovatelem služby a kupujícím bude postup následovný:
 2. Pokud je kupující s provedeným mikrojobem nespokojen, nebo mu nebyl dodán, má právo jej reklamovat u poskytovatele služby a vyřešit tento spor s poskytovatelem služeb sám s využitím rozhraní tržiště a interní komunikace přímo u mikrojobu. Výsledek dohody jsou poskytovatel služby i kupující povinni sdělit provozovateli na info@mikrojob.cz. Potom vyrovnání mezi poskytovatelem služby a kupujícím provede tržiště dle této dohody.
 3. Poskytovatel služby i kupující se zavazují, že v případě, kdy požádají tržiště o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat. Dále berou na vědomí, že rozhodnutí z arbitráže a případné škody z toho plynoucí pro obě strany nejsou soudně napadnutelné a vymahatelné.
 4. Pokud se kupující a poskytovatel služby vzájemně nedohodnou, mají právo požádat tržiště, aby jejich spor vyřešilo v arbitráži, prostřednictvím založení sporu přímo u mikrojobu. V případě, že se tak stane, administrátor tržiště si vyžádá podklady a informace od obou stran a o sporu rozhodne následovně:

a. V případě, že provozovatel uzná námitky kupujícího v plném rozsahu, zůstává celá částka za mikrojob na kreditu kupujícího.

b. V případě, že provozovatel uzná námitky poskytovatele služby v plném rozsahu, bude celá částka za mikrojob vyplacena na kredit poskytovateli služby.

c. V případě, že provozovatel uzná námitky poskytovatele služby i kupujícího v určitém poměru, jsou peníze za mikrojob rozděleny na kredity poskytovatele služby a kupujícího v tomto poměru.

 

Všeobecné podmínky jsou platné dnem 1.10.2017